Във връзка с невъзможността ни да отговорим на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни,

от 20:00 часа на 24 май 2018 г.,
сайтът и форумите FlowersNet.info са спрени.

Цялата информация от сървъра ни е премахната!

Продължаваме в групата ни във Facebook.